FC Nguyễn Trãi vs FC Lê Quý Đôn

FC Amser 00-03 vs FC Việt Đức

FC Lương Thế Vinh vs FC Trần Phú

FC Chu Văn An vs FC Kim Liên – Thăng Long

FC Amser 00-03 vs FC Nguyễn Trãi

FC Lương Thế Vinh vs FC Chu Văn An

FC Việt Đức vs FC Lê Quý Đôn

FC Trần Phú vs FC Kim Liên – Thăng Long

FC Kim Liên – Thăng Long vs FC Trường Ams

FC Trần Phú vs FC Nguyễn Trãi